Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków. Misją stowarzyszenia jest pomoc dzieciom z biedniejszych rodzin, rodzinom w trudnej sytuacji bytowej, osobom samotnym i starszym, jest również rozwój, upowszechnienie, wspieranie i promowanie sportu i kultury, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; misja jest również podnoszenie poziomu edukacji, wspieranie talentów oraz reprezentowanie zrzeszonych w nim członków w kraju i za granicą.